Regulamin

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: www.krawmar.pl oraz www.krawmar.eu

Zgodnie z Art. 384 Kodeksu Cywilnego Regulamin jest częścią umowy zawartej pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „ KRAWMAR „ Mariola Święty a Kupującym.

2. Właścicielem Sklepu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty z siedzibą przy ul. Ofiar Terroru 46, 44-280 Rydułtowy.

NIP: 647-175-73-55 REGON: 273315999.

3. Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego: www.krawmar.pl, www.krawmar.eu

4. Prezentowane informacje na stronie Sklepu Internetowego www.krawmar.pl, oraz www.krawmar.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego są jedynie propozycją do zawarcia umowy w rozumieniu Art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5. Ceny towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego podawane są PLN i zawierają podatek VAT.

6. Niezbędnym warunkiem dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

7. Regulamin wyłącza odpowiedzialność Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „KRAWMAR„ Mariola Święty z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu Art. 431 Kodeksu Cywilnegodokonujących zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Kupujący staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.

§ 2 DEFINICJE

1. Przez Kupującego należy rozumieć podmiot nabywający towary od Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „ KRAWMAR „ Mariola Święty za pośrednictwem Sklepu Internetowego: www.krawmar.pl oraz www.krawmar.eu

2. Przez Konsumenta należy rozumieć Kupującego będącego osobą fizyczną określoną w Art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym: www.krawmar.pl oraz www.krawmar.eu w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

3. Za dzień roboczy przyjmuje się dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. W razie niezgodności treści Regulaminu z obowiązującymi przepisami regulującymi prawa konsumentów tj. w szczególności z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827), w miejsce zapisów Regulaminu stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego aktualnie prawa.

2. Kupujący wybiera z oferty Sklepu Internetowego oferowane towary poprzez skorzystanie z opcji \"Dodaj do koszyka\", która znajduje się przy każdej pozycji. Opisy towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią opis głównych cech świadczenia zgodnie z Art. 12 ust. pkt 1 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

3. W celu zakupu należy wybrać opcję \"Do Kasy\" . Następnie Kupujący automatycznie zostanie przekierowany do \"Formularza zamówienia\". Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego „Zatwierdzenie” jest uznawane za złożenie zamówienia - złożenie oferty zakupu.

§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA

1. Po złożeniu zamówienia – oferty zakupu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty potwierdzi Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej fakt przyjęcia zamówienia – oferty zakupu w ciągu 24 godzin (jednego dnia roboczego). Nie potwierdzenie przyjęcia zamówienia – oferty zakupu w zadeklarowanym terminie jest równoznaczne z nieprzyjęciem zamówienia do realizacji.

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty zastrzega sobie, iż może nastąpić sytuacja w której wystąpi brak dostępności towaru w własnych stanach magazynowych

W takim przypadku Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też może być zrealizowane częściowo, w inny sposób lub w innym czasie.

3. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy kurierskiej wyłącznie w dni robocze.

4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Koszty dostawy zamówienia pokrywa w całości Kupujący. Koszty dostawy zawarte są w cenniku dostaw. Konsument potwierdza zapoznanie się z cennikiem dostaw przed złożeniem zamówienia.

6. Towary szyte lub wytwarzane na indywidualne życzenie Klienta przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowym „ KRAWMAR „ Mariola Święty wysyłamy do Kupującego w terminie do 8 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia – oferty zakupu. Jeżeli przedmiotem zamówienia są towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Kupującego (np. wyroby szyte, wytwarzane według życzenia klienta, docinane pod indywidualny wymiar kupującego itp.), Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie o czasie potrzebnym na dostosowanie towaru do wymogów Kupującego oraz o czasie realizacji i terminie dostawy. Realizacja takiego zamówienia – oferty zakupu następuje po wcześniejszych ustaleniach z Kupującym wyżej wymienionych czynników.

7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty dostarczy do Kupującego towaru bez wad.

8. Umowę uważa się za zawartą w chwili przyjęcia zamówienia – oferty zakupu przez jej potwierdzenie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty. Potwierdzeniem sprzedaży jest paragon fiskalny lub faktura VAT, które dostarczane są Kupującemu wraz z zamówionym towarem.

9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku dostępności towaru lub zmiany jego ceny.

§ 6 ODBIÓR TOWARU

1. Odbierając zamówiony towar Kupujący jest zobowiązany w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, sprawdzić ogólny stan przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzeń przesyłki Kupujący zobowiązuje się sporządzić wraz z pracownikiem Poczty Polskiej lub kurierem na piśmie stosowny protokół celem potwierdzenia tych uszkodzeń. Umożliwi to dochodzenie przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty roszczeń wobec Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „ KRAWMAR „ Mariola Święty za pomocą poczty elektronicznej krawmar@krawmar.pl lub telefonicznie pod numerem +48 601455244 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 9:00 do 17:00.

2. Ryzyko utraty odszkodowania za uszkodzony towar przechodzi na Kupującego z chwilą jego wydania Kupującemu.

§ 7 PŁATNOŚĆ

1. Płatność za zamówiony towar można dokonać w formie przedpłaty na rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI Nr konta: 69 1050 1403 1000 0092 0022 4427 lub za pobraniem.

§ 8 REKLAMACJA

1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.

2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty ul. Ofiar Terroru 46, 44-280 Rydułtowy.

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty zwraca Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowe, lub zwrot kwoty równej cenie towaru wraz z kosztami przesyłki. Wysyłka zwrotna w przypadku uzasadnionej reklamacji towaru musi być uzgodniona z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „ KRAWMAR „ Mariola Święty. Nie uzgodnione przesyłki nie zostaną odebrane a Klient poniesie koszty przesyłki. Przesyłki zwrotne w wyżej wymienionym przypadku będą realizowane – odbierane od Kupującego przez Firmę Kurierską na zlecenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „ KRAWMAR „ Mariola Święty. Natomiast zwrot kwoty w PLN zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistym a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tu o różnicach kolorów, proporcji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty gwarantuje Konsumentowi, który skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na wyżej wymieniony sposób zwrotu płatności. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego „ KRAWMAR „ Mariola Święty niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

5. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, wytwarzane według życzenia klienta, docinane pod indywidualny wymiar kupującego itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

6. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.

§ 10 DANE OSOBOWE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty oświadcza, że nie przechowuje danych osobowych Kupującego. Dane o Kliencie będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są przechowywane.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. i jest opublikowany na stronie www.krawmar.pl oraz www.krawmar.eu

2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.krawmar.pl oraz www.krawmar.eu i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „ KRAWMAR „ Mariola Święty zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.